رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در نامه‌ای خطاب به رسانی ملی: ضرروت دعوت از کارشناسان حرفه‌ای در بررسی مسایل مرتبط با داروسازی

#