دکتر پیمان ترحمی: پایین و غیرمنطقی بودن  قیمت دارو باعث ورشکستگی کل صنعت داروسازی شده است

#