دکتر پیرصالحی: در بحث دارو امروز هیچ کمبودی نداریم

#