دکتر هاله حامدی‌فر: قرار گرفتن شرکت‌ها در فهرست سیاه، به دلیل مشکل برگشت ارز

#