دکتر نقدی: نمایشگاه ایران فارما به تولیدکنندگان دارو انگیزه داده است

#