دکتر محمود نجفی عرب در مجمع عمومی سندیکا : ضرورت اصلاح قیمت گذاری داروها/ تلاش سندیکا برای اصلاح نظام قیمت گذاری دارو

#