دکتر محمدرضا شانه‌ساز: کیفیت داروهای داخلی، مطابق استانداردهای بین‌المللی و قابل دفاع است

#