دکتر محمدرضا زرگرزاده: همفکری باعث خروج از انسدادها می شود

#