دکتر عبده‌زاده: سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران پیگیر تامین نقدینگی شرکت‌های دارویی است.

#