نایب رییس سندیکا، کاندیدای انتخابات مجمع تشکل‌های دانش بنیان ایران

#