دکتر شیبانی طی نامه ای به معاونت اجتماعی، علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه خبر داد

#