دکتر شیبانی در نامه ای به معاون وزیر بهداشت خبر داد: تولید دارو با مشکل مالی و ارزی روبرو است

#