دکتر حیدر محمدی: بخشی زیادی از ارز داروی امسال صرف کرونا شد

#