دكتر محمدرضا زرگرزاده رییس کمیته قوانین و مقررات سندیکا، مطرح کرد: اگرمشکل معوقات حل شود، حال دارو خوب می شود؟

#