دعوت از رئیس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران برای حضور در نمایشگاه فارمکس ۲۰۲۴

#