جلسه آشنایی با مرکز نوآوری کیش جهت استقرار شرکت های دانش بنیان

#