در گفت و گوی اختصاصی با یک استاد دانشگاه بیان شد: احتمال بروز سندروم متابولیک در ورزشکاران هم وجود دارد

#