در نشست هیات مدیره سندیکا با سازمان غذا و دارو چه گذشت؟

#