در نشست مشکلات دارویی با توجه به تغییرات اخذ مجوزهای صادرات از طریق سامانه مطرح شد

#