در نشست مشترک صاحبان صنایع فعال در بخش سلامت ایران، آلمان و فرانسه مطرح شد: همکاری بین ایران، آلمان و فرانسه؛ فرصتی استثنایی برای تحقق اهداف بخش سلامت در دوران پساتحریم

#