در نشست مشترک صاحبان صنایع ایران و سوریه بیان شد: آمادگی ایران برای انتقال دانش نوین داروسازی به سوریه

#