در نشست خبری سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران تاکید شد؛ هشدار در خصوص بحران در صنعت داروی کشور

#