در نامه سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران به دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید شد: تاخیر در پرداخت مطالبات موجب عدم عرضه به موقع داروی تولید داخل می شود

#