در شرایط تحریم و کرونا دولت نباید مزید علت و مانع تولید شود

#