در دیدار اعضای هیئت مدیره سندیکا و نمایندگان انجمن صنعت پخش مطرح شد؛ لزوم وحدت سندیکاهای فعال در حوزه دارو برای حل مشکلات فعلی صنعت داروسازی

#