در جلسه ویژه بازار داروی افغانستان پیشنهاد شد؛ تشکیل کنسرسیوم با هدف رونق صادرات دارو به افغانستان

#