در جلسه فوق العاده امروز سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران مطرح شد: صدا و سیما شان و منزلت صنعت دارویی کشور را حفظ کند

#