در جلسه سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با دو تن از مدیران سازمان صدا و سیما مطرح شد: ضرورت تقویت روحیه خودباوری در مصرف داروهای ایرانی

#