در جلسه ستاد اجرایی دومین نمایشگاه بین‌المللی ایران فارما با نشریات تخصصی مطرح شد: رشد فرهنگ دارویی همگام با توسعه صنایع داروسازی کشور

#