در جلسه‌‌ با رئیس کل بانک مرکزی، نهایی شد: تامین ارز دارو و افزایش سقف تسهیلات ریالی شرکت‌ها

#