در برنامه زنده تلویزیونی تاکید شد: صنعت دارو نیازمند حمایت ویژه

#