۱۴۰۲/۱۲/۰۲

درنشست ستاد اجرایی دومین نمایشگاه« ایران فارما» با انجمن‌ها و هلدینگ‌های دارویی: افزایش سهم بازار داخلی و گسترش بازار جهانی؛ مهمترین هدف این دوره از برگزاری نمایشگاه «ایران فارما»

#