درخواست مستثنی شدن قطعی برق شرکت‌های تولیدکننده دارو

#