نامه اتاق بازرگانی ایران به بانک مرکزی در مورد بخش‌نامه کاهش حواله‌های ارزی تخصیصی

#