درخواست آخرین وضعیت شرکت‌ها به تفکیک میزان کلی ارز مورد نیاز

#