دبیر ملی کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی : لزوم انجام مطالعات بیو اکی والانسی در رویکرد صادرات محورانه

#