دبیر شورای بررسی و تدوین داروهای ایران در سازمان غذا و دارو: تجویز از فهرست دارویی به بیمار آرامش می دهد

#