دبیر انجمن داروسازان تهران: بحران نقدینگی در داروخانه ها/مردم؛ متضرر نهایی بحران نقدینگی

#