سید حمید خویی: ایران‌فارما، نماد و تابلوی صنعت دارو ایران

#