حمایل چهارمین دوره آیین پاسداشت شهدای صنعت دارویی کشور به سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران اعطا شد

#