حذف ارز ترجیحی و اصلاح قیمت‌گذاری دارو ضروری است

#