جلسه تودیع و معارفه هیئت مدیره ششمین و هفتمین دوره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران برگزار شد

#