جلسه تشکل های صنعت داروی کشور برای دریافت مطالباتشان از دولت ؛ پول نقد مشکلات را حل می کند نه پرداخت بدهی ها به صورت اوراق مرابحه

#