جلسه اعضای شورای مرکزی کمیته دانشجویی سندیکا با رییس کمیته آموزش

#