تغییر گروه اقلام با اولویت ارز نیمایی از مواد اولیه ، تجهیزات ، قطعات و … که گروه کالایی ۲۱ و ۲۲ نمی باشند

#