تعیین تکلیف تهاتر مطالبات و بدهی های مراکز درمانی وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی

#