تعویق مراسم تودیع دکتر هاشمی و معارفه دکتر نمکی

#