تعویق سمینار آموزشی معرفی فرصت‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و راهکارهای ورود به بازار قزاقستان

#