تعهد تولید ماده اولیه پرامی پکسول دی هیدروکلراید جهت نیاز کل کشور وعدم نیاز به واردات

#