تصویب نامه هیأت وزیران به ﺷﻤﺎﺭﻩ ۸۴۷۰۸ /ت ۶۰۳۲۰ هـ

#